N I L A D I C سه شنبه 22 مرداد 1392 01:06 ب.ظ نظرات ()

حلقه‌ها

بلوک while

while condition 
do commands
done

تا وقتی که condition درست باشد (کد خروجی از اجرا condition صفر باشد) commands اجرا می‌شوند

scrip هر ثانیه یک x رو صفحه می‌گذارد و وقتی تعداد آن‌ها به ۵ رسید حلقه‌ی while به پایان می‌رسه


a= 
while [ "$a" != "....." ]
do
    a="$a."
    echo x
    sleep 1
done

 • به جای while ! condition می‌توانیم از until condition استفاده کنیم

a= 
until [ "$a" = "....." ]
do
    a="$a."
    echo x
    sleep 1 

done

بلوک for

for name in list 
do commands
done

به ازای هر بار اجرای command متغییر name یکی از مقادیر list رو به خود می‌گیره

این script اعداد ۱ تا ۶ رو می‌نویسه

for number in 1 2 3 4 5 6 
do
    echo -n "$number "
done
echo

این یکی اسم تمام فایل‌های دیرکتوری جاری رو می‌نویسه

for fn in * 
do
    echo $fn
done

دستورهای break و continue

با دستور continue دستورهای بعدی حلقه استفاده اجرا نمی‌شود و دوباره به اول حلقه می‌رود با دستور break دستورهای بعدی حلقه استفاده اجرا نمی‌شود و برنامه از حلقه خارج می‌شود

اگر حلقه‌های تو در تو داریم و می‌خواهیم دو یا چند بار break یا continue کنیم جلوی این دستورات تعداد را وارد می‌کنیم

این script تمام اعداد دو رقمی قبل از ۷۳ را می‌نویسد

for a in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
do
    for b in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    do
        echo "$a$b"

        if [ "$a$b" = "72" ]
        then
            break 2
        fi
    done
done

بلوک case

case name in
match1) commands ;;
match2) commands ;;
esac

اگر می‌خواهیم مقدارهای مختلف یک متغییر را بررسی کنیم می‌توانیم به جای چندین if از case استفاده کنیم در صورتی که می‌خواهیم چند مقدار را بررسی کنیم (با یک عبارت) آن‌ها را با | از هم دیگر جدا می‌کنیم مثلا

name|NAME) 
    commands
    ;;

مثال

echo -n "Enter your command: " 
read cmd

case $cmd in

  listFiles)
    ls
    ;;

  showDirectory)
    pwd
    ;;

  calender)
    date
    echo
    cal
    ;;
              
  *)
    echo "OOoops commands are: listFiles, showDirectory, calender"
    ;;
esac

|| و &&

command1 && command2 

این دستور command1 را اجرا می‌کند و اگر خروجی صفر بود (درست) command2 اجرا می‌شود

[ -f fileName ] && ./fileName 

این قطعه کد (که خیلی استفاده می‌شه) یعنی اگر فایل fileName وجود داشت آن‌را اجرا کن در غیر این صورت کاری انجام نمی‌دهد

 • اگر بخواهیم چند کار انجام دهیم آن‌ها رو با {} احاطه می‌کنیم

|| برعکس && هست یعنی اگر خروجی command1 غیر صفر بود command2 اجرا می‌شود

Redirecting

توی shell سه نوع ورودی/خروجی داریم:

 1. - ورودی از keyboard اسم:standard input
 2. - خروجی به console اسم:standard output
 3. - خروجی به console برای خطاها اسم: standard error
 4. برای توضیح بگم که stderr با stdout هیچ فرقی نداره و فقط برای جداسازی این دوتا هست

[n] > file

خروجی استاندارد یا شماره n را در file می‌ریزد

[n]>> file

خروجی استاندارد یا شماره n را در انتهای file می‌ریزد و آن‌را پاک نمی‌کند

[n]< file

ورودی استاندارد یا شماره n را از file می‌خواند

[n]<> file

فایل file را برای ورودی و خروجی استاندارد یا n باز می‌کند

[n1]>&n2

خروجی استاندارد یا شماره n1 را به n2 می‌فرستد

[n1]<&n2

ورودی استاندارد یا شماره n1 را به n2 می‌فرستد

[n]<&-

ورودی استاندارد یا n را می‌بندد

[n]>&-

خروجی استاندارد یا n را می‌بندد

[n]<< endWord
    write here
    and here
endWord

هرچه بین دو تا endWord نوشته شده باشه رو به ورودی استاندارد یا n می‌فرستد

اگر می‌خواهید از دستور cmd هیچ خروجی روی تصویر نشان داده نشود:

cmd 2>&1 >/dev/null

* /dev/null مثل یک سطل آشغال هست هرچی توش بریزین به هیچ جایی نمیره

پایپ

فرض کنیم می‌خواهیم اسم فایل‌های یک دیرکتوری را با ls بگیریم و با sort مرتب کنیم

ls > temp 
sort < temp

به جای استفاده از فایل واسطه می‌توانیم مستقیما از خروجی یک دستور خوانده و به ورودی دیگری بدیم با یه پایپ (لوله)!

ls | sort 

توابع و پارامترها

توی shell توابع یک نوع برنامه هستند و بلعکس! برای همین همه‌ی مطالب این قسمت (به جز تعریف تابع) برای یک script بدون تابع هم (که خودش یک برنامه است) برقرار است

تعریف تابع

FunctionName() 
{
    commands
    .
    .
    .
    return exitStatus
}

exitStatus یک عدد صحیح است که به عنوان خروجی در نظر گرفته می‌شود

صدازدن تابع

از اون جایی تابع همون برنامه‌س از همون syntax استفاده می‌کنیم

func param1 param2 

و کد خروجی هم (از اون‌جایی که یه برنامه هست :D ) توی متغییر ?$ ذخیره می‌شه

 • برای کسانی که نمی‌دونن هم بگم هر برنامه یه کد خروجی داره که توی ? ذخیره می‌شه که معمولا نشان دهنده‌ی اینه که برنامه درست اجرا شده یا نه:

arman:~$ ls / 
bin  cdrom etc  initrd   lib     media opt  root srv tmp var
boot dev  home initrd.img lost+found mnt  proc sbin sys usr vmlinuz
arman:~$ echo $?
0
arman:~$ ls /err
ls: /err: No such file or directory
arman:~$ echo $?
2

برای اینکه کد خروج کل shell script رو معین کنیم یا از کل برنامه خارج شویم از تابع exit استفاده می‌کنیم

مثلا

exit 2 

پارامترها

پارامتر اول توی 1$، پارامتر دوم توی 2$، ... و پارامتر صفرم توی 0$ ذخیره می‌شه

test.sh: 
#!/bin/sh

echo "0 = $0 1 = $1 2 = $2"

arman:~$ ./test.sh hello world
0 = ./test.sh 1 = hello 2 = world

پارامترهای خاص

 • پارامتر صفرم (0$) همون اسم برنامه هست (به همون طریقی که اجرا شده)
 • متغییر #$ تعداد پارامترها را مشخص می‌کنه
 • متغییر @$ شامل تمام متغییرها است که وقتی به string تبدیل می‌شود پارامترها را جداگانه مشخص می‌کند
 • متغییر *$ شامل تمام متغییرها است که وقتی به string تبدیل می‌شود پارامترها به هم می‌چسبند و بین آن‌ها اولین کاراکتر متغییر IFS هست (که معمولا space هست)
 • متغییر $$ شماره پروسه shell جاری هست
 • متغییر !$ شماره پروسه آخرین دستور background یا آخرین پایپ است

ابن مثال خیلی واضح تر از بالاست ;)

test.sh: 

#!/bin/sh

echo "0 = $0"
echo "# = $#"
echo "@ = $@"
for a in "$@"; do
  echo $a
done 
IFS="/"
echo "* = $*"
for a in "$*"; do
  echo $a
done
echo "\$ = $$"

arman:~$ ./test.sh "hello world" hello2 world2
0 = ./test.sh
# = 3
@ = hello world hello2 world2
hello world
hello2
world2
* = hello world/hello2/world2
hello world hello2 world2
$ = 19750