تبلیغات
NILADIC
منوی اصلی
درود

برای استفاده از امکانات مولتی مدیا در فدورا باید  یک سری پکیج نصب بشه که به این صورت هست
این پست برای فدورا ۹ می باشد

برای فدورا ۱۳  این پست را مشاهده کنید


اول باید livna رو به منابع اضافه کنیم

su -
rpm -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release-9.rpm

برای نصب کدک ها اینطور عمل می کنیم

DVD

su -c 'yum install libdvdcss libdvdread libdvdnav lsdvd libdvbpsi'

video

su -c 'yum install ffmpeg ffmpeg-compat libmatrosca xvidcore'

برای نصب کدک های ۳۲ بیتی

wget www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/all-20071007.tar.bz2
tar -jxvf all-20071007.tar.bz2
mkdir -p /usr/local/lib/codecs
cp all-20071007/* /usr/local/lib/codecs
ln -sf /usr/local/lib/codecs /usr/lib/codecs && ln -sf /usr/local/lib/codecs /usr/local/lib/win32 && ln -sf /usr/local/lib/codecs /usr/lib/win32
rm -f all-20071007.tar.bz2
rm -rf all-20071007

دو خط آر برای پاک کردن هست اگر می خواید داشته باشیدش پاکش نکنید


برای Totem

su -c 'yum install totem-xine totem-xine-plparser xine-lib-extras xine-lib-extras-nonfree'

اگر بخواید پلیر xmms رو داشته باشید و totem به همراه پلاگین های firefox

yum -y install totem-xine totem-xine-mozplugin mozplugger gecko-mediaplayer xmms xmms-mp3 xmms-faad2 gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-bad-extrasو بعد پیشنهاد میشه firefox رو دوباره نصب کنید

برای Kaffeine

su -c 'yum install kaffeine'
su -c 'yum install xine-lib-extras xine-lib-extras-nonfree'

برای quicktime
su -c 'yum install libquicktime'

پلاگین های mplayer
su -c 'yum install mplayerplug-in'

برای نصب k3b , پلاگین رایت cd audio از mp3  و تمام پلاگین های پیشنهادی

su -c 'yum install k3b-extras-nonfree vcdimager normalize transcode lame'

برای نصب amarok  با پلاگین mp3

su -c 'yum install amarok amarok-extras-nonfree

برای نصب    mplayer  و smplayer
su -c 'yum install mplayer smplayer'

برای نصب کردن پلاگین فلش پلیر

می تونید منابع adobe رو به منابعتون اضافه کنید

su -c 'rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm'


و با ادیت کردن
su -c 'gedit /etc/yum.repos.d/adobe-linux-i386.repo'
و تغییر enabled=1 به 0
اون رو غیر فعال کنید تا فقط در زمان هایی که می خواید ازش استفاده کنید


[adobe-linux-i386]
name=Adobe Systems Incorporated
baseurl=http://linuxdownload.adobe.com/linux/i386/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
حالا برای نصب کافیه

su -c 'yum --enablerepo=adobe-linux-i386 install flash-plugin'


و اگر در فلش پلیر صدا نداشتید

su -c 'yum install libflashsupport'

ودر آینده هم می تونید به این شکل آپدیتش کنید

su -c 'yum --enablerepo=adobe-linux-i386 update flash-plugin'